Irangardy

This weblog has been updated on regular bases at least few times a month

Archive for the ‘Organizations’ Category

Nowruz the symbol of peace نوروز نماد صلح

Posted by alanmirs on March 15, 2011


This slideshow requires JavaScript.

* Nowruz the Symbol of Peace

Happy Nowruz

The only New Year festival as being the path to harmony and eternity and gets celebrated at the same moment of time all over the world and has no connection to religion, nationality race, gender, or any other factor dividing humans

سال نو مبارک باد

نوروز نماد صلح

عید نوروز تنها جشنی است که در یک زمان در سراسر دنیا بر پا میگردد و با دین، ملیت، جنسیت، و نژاد، و هر چیز دیگری که موجب تفرقه در میان انسانها میشود ارتباط نداشته و توسل به حق و نیایش  را همزمان میسر مینماید

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nowruz

Nowruz (Persian: نوروز, various local pronunciations and spellings) is the traditional Iranian new year holiday celebrated in Iran, Northern Iraq, Turkey, Azerbaijan, Afghanistan, Albania, Georgia, the countries of Central Asia such as Turkmenistan, Tajikistan

http://cid-dcefd19fce0ce692.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=DCEFD19FCE0CE692!1650

Fale Hafiz

http://www.hafizonlove.com/

Divan-e Shams
Advertisements

Posted in Civilization, democracy, Nowruz, Organizations | Tagged: | Comments Off on Nowruz the symbol of peace نوروز نماد صلح

Guide: How Iran is ruled

Posted by alanmirs on March 8, 2011


Click below to find out more about Iran’s complex political system.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8051750.stm

 

 

Iran

ELECTORATE

Young women campaign for President Ahdmadinejad
Turnout has fallen from 80% in 1997 to 60% in 2005

Of a total population of about 65 million, more than 46 million people – all those over 18 – are eligible to vote. Young people constitute a large part of the electorate with about 50% of voters being under 30.

Voter turnout hit a record high at 80% in the 1997 elections which delivered a landslide victory for reformist President Mohammad Khatami. Women and young people were key to the vote.

But with disillusionment growing, only about 60% of the electorate voted in the final round of the 2005 election which brought hardliner Mahmoud Ahmadinejad to power.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8051750.stm

 

Posted in Civilization, democracy, News and Politic, Organizations | Tagged: | Comments Off on Guide: How Iran is ruled

Partial or Impartial

Posted by alanmirs on February 25, 2011


Partial or Impartial 

Empires exist no more and Influence today comes from friendship

For centuries we have been friends with our neighbors

To flourish we need to commerce with our neighbors

In the past adversaries have separated us from our neighbors with history of trade and culture for many centuries

We claim to be the ancestors of Cyrus the grate

We brag about his charter

And yet we insult people for their belief, religion, and race

To protest for decades of more of Pahlavi or Ghajar dynasties or another team of hungry position and wealth seekers, and or clan lovers to rule us is madness

A “Bermuda Triangle”       By Reza Pahlavi

We have constitution we should read it, adjust it to our needs, and rule ourselves

Does it take time?

Look at the history of dynasties and see haw long that has taken us to be independent? The blunder is that disillusioned protesters attack the prospers portion of the regime as fault and not the illegal ones voicing American and Israel’s fancy

We get misleadingly coached by motivated individuals like Curveball (Rafid Ahmed Alwan al-Janabi)

In his case he did well fore every one including him

Today Iran’s foreign policy has proven fruitful

We stand independent, strong, and fair

Among many problems one is the social justice and justice needs impartial independent administration

The establishments of Iran’s judiciary system is biased and corrupt

Stand up to change it by the law

The rule of law is a legal maxim that states no person is immune to law, and no one can be punished by the government except for a breach of the law

http://www.addthis.com/bookmark.php

پشت پرده
برای دسترسی به حقایق پشت پرده میبایست ظاهر برون پرده را نگریست
رسانه ها ضمن تشویق و ترغیب ملت ایران به شورش در درون کشور،به طور علنی قدرت ایران را در منطقه موجب نگرانی غرب میدانند، چرا؟
اگر ایران قدرتمند و با نفوذ در منطقه ای شده که روزی امپراتوری حق و عدالت بوده چرا ملت باید شورش کنند؟
که آیا یک و نیم میلیارد انسان ثروتمند سزاوار داشتن زندگی بهتر را ندارند؟
که آیا فرهنگ اسلامی، مسیحی و یهودی با فشار رژیم کمونیستی نابود شد؟
آیا این معقول است نفاق اندازند و حکومت کنند؟
البته ما محتاج تغییر هستیم و بایستی اقدام و مبارزه کنیم
اما نه برای تغییر اعتقادات مردم منطقه که هدفی نشدنی و غیر منطقی است
ما میبایست سیاستمدار هایی را عوض کنیم که مخالف حکومت قانون هستند آنهم با توسل به قانون
میلیونها دلار صرف اغفال جوانان ما میشود که گروه کوچکی لذت آنرا میبرند

هیچ حکومتی دمکراتیک نیست مگرحکومت قانون  

اتحاد برای به مقام رسانیدن تعداد دیگری از قانون شکنان سود جو و قدرت طلب و قبیله پرست دام دیگری است 

افراد و رژیم ها بار ها قول حکومت قانون را  به ملت ایران داده اند و شکسته اند

ما ملت ایران حکومت قانون را طلب میکنیم  
افراد جامعه و دولت باید از قانون اطاعت نموده در مقابل آن تسلیم شوند و اقدام خود سرانه یک فرد و یا یک گروه مردود است
بدین معنی که حاکمیت قانون روندی است جهت تلاش برای حمایت حقوق شهروندان از استفاده خودسرانه و سوء استفاده از قدرت دولت
حاکمیت قانون اصل حقوقی است که بیان میکند هیچ فردی در مقابل قانون مصونیت نداشته و هیچ کس توسط دولت مجازات نمیشود مگر از قانون تخطی نموده باشد

July 13

Alan Mirs

 • Farsi is and has been poetry language in many countries in the vast area called great Persia and became second language for many nations to communicate in 15th and 16th century used by Portuguese from parts of China to Persian Gulf and also in northwestern China to Caspian Sea area many Turks Kurdish Arabs even Urdu as Sir Muhammad Iqbal have poetry written in Persian language which is not
  Spoken in many parts of Iran and used as second language until it became compulsory to learn at school
  The official language of Ottoman Empire was Persian spoken in Turkey Syria, and many other parts of the ME
  Baghdad which incidentally is a Persian word was the capital of Persian Empire
  The ruins of Madaen in the capital of Persian empire Tisfoon is next to Bagdad which incidentally is a Persian word
  The Muslim conquest of Persia led to the end of the Sassanid Empire in 644, the fall of Sassanid dynasty in 651 and the eventual decline of the Zoroastrian religion in Persia. Arabs first entered Sassanid territory in 633, when General Khalid ibn Walid invaded what is now Iraq
  Egyptian is the oldest known indigenous language ofEgypt and a branch of the Afroasiatic language family. Written records of the Egyptian language have been dated from about 3400 BC,[1]making it one of the oldest recorded languages known. Egyptian was spoken until the late 17th century AD in the form of Coptic. The national language of modern-dayEgypt is Egyptian Arabic, which gradually replaced Coptic as the language of daily life in the centuries after the Muslim conquest ofEgypt. Coptic is still used as the liturgical language of the Coptic Church. It has a handful of fluent speakers today.Posted in Civilization, democracy, Entertainment, Nowruz, Organizations, Travel | Tagged: , | 1 Comment »

The power of Islamic law

Posted by alanmirs on October 17, 2010


The Power Of Islamic Law

we intend to let you decide who are behind promoting drugs in Iran and how they break laws and use force, blackmail, and abuse their power to silence people who refuse alliance with them

Posted in Civilization, democracy, Entertainment, News and Politic, Nowruz, Organizations, Technology, Travel, Uncategorized, US Plot | Comments Off on The power of Islamic law

Ahmadinejad Struts His Stuff in the Nuclear Showdown

Posted by alanmirs on April 19, 2010


Ahmadinejad Struts His Stuff in the Nuclear Showdown

By Andrew Lee Butters Monday, Apr. 19, 2010
Click here to find out more!

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad speaks at the International Conference on Disarmament and Non-Proliferation in Tehran April 17, 2010

CAREN FIROUZ / Reuters

President Mahmoud Ahmadinejad was pointedly left off the guest list for last week’s Washington summit on nuclear security, attended by 47 world leaders. That’s because President Barack Obama hoped to use the occasion to build support for a new round of international sanctions against Iran’s nuclear development program. But Ahmadinejad is never one to stay home waiting forlornly for the phone to ring. Instead, he staged his own nuclear disarmament "summit" in Tehran this past weekend

Under the banner "Nuclear Energy for All, Nuclear Weapons for No One", the Iranian event had a less impressive guest list than Obama’s, with no major foreign heads of state in attendance. But it did draw delegations from most of the 60 countries that had pledged to attend, despite the clouds of volcanic ash that shut down airports in Europe. Still, unlike the Washington summit, at which several deals on securing nuclear fuel stockpiles were announced, the Tehran conference yielded few concrete results. Instead, it served principally as a platform for Iranian attacks on U.S. nuclear policy in line with the disarmament requirements of the nuclear Non-Proliferation Treaty

Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1982962,00.html#ixzz0lYLOJ9qj

Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1982962,00.html#ixzz0lYKOf4br

Posted in Organizations | Comments Off on Ahmadinejad Struts His Stuff in the Nuclear Showdown

Bush Confronted With Woman Wearing T-Shirt That Read: “Your War Killed My Friend’s Son”

Posted by alanmirs on October 10, 2007


Bush Confronted With Woman Wearing T-Shirt That Read: "Your War Killed My Friend’s Son"
A 10th-grader asked Bush why he wouldn’t sit down with Iranian President Mahmoud Ahmadinejad to negotiate a settlement of ongoing rhetorical hostilities

The president said he would have direct talks with Ahmadinejad only if Iran would forego its nuclear weapons program. Iran says it’s developing nuclear technology for peaceful purposes

"In other words, it’s his choice, not mine anymore," Bush said

http://www.alternet.org/blogs/peek/64764/

 

 

 

Posted in Organizations | Comments Off on Bush Confronted With Woman Wearing T-Shirt That Read: “Your War Killed My Friend’s Son”

Brown aide plays down US talk of Iran threat

Posted by alanmirs on October 7, 2007


Brown aide plays down US talk of Iran threat

Neo-conservatives push Bush to make the case for war against Tehran

Mark Townsend and Peter Beaumont
Sunday October 7, 2007
The Observer

Diplomatic relations between Britain and the United States over Iran are under increasing strain after Gordon Brown’s special security adviser warned that American claims about Tehran’s military capability should be taken ‘with a pinch of salt’

As a new conservative campaign group with links to the White House prepares to make the case that Iran is a direct threat to the US, Patrick Mercer urged scepticism towards any US justification for strikes against the country

http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,2185477,00.html

 

 

Posted in Organizations | Comments Off on Brown aide plays down US talk of Iran threat

Bush must explain threat from Iran

Posted by alanmirs on October 6, 2007


Bush must explain threat from Iran
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad’s visit to the United States provoked rumor mongers among neo-conservatives, Christian Zionists, and militant Zionists to claim Ahmadinejad is a threat to Middle East peace because he said "Israel must be wiped off the map." That’s a blatant lie designed to inflame hatred against Iran
 

Posted in Organizations | Comments Off on Bush must explain threat from Iran

Let’s Get Political: Iran, China, and my Crazy Brother-in-Law

Posted by alanmirs on September 22, 2007


 Let’s Get Political: Iran, China, and my Crazy Brother-in-Law
He said the people were perhaps the loveliest he’d ever met–

He also came back with some strong political opinions about the US policy toward Iran. Seeing as how he’s an Asian Politics scholar, a prof at Middlebury College, and was a Fullbright Scholar, I think what he thinks probably comes with some weight. So, for any of you who’ve been worrying about world politics and are looking to learn a bit more (like I have), I thought I’d pass on the link to his recent article in the Philadelphia Inquirer

http://blog.seattlepi.nwsource.com/happilyevenafter/archives/122325.asp

 

Iran, Engage, Not Enrage

 

Posted in Organizations | Comments Off on Let’s Get Political: Iran, China, and my Crazy Brother-in-Law

As U.S. Steps Up Pressure on Iran, Aftereffects Worry Allies

Posted by alanmirs on August 16, 2007


As U.S. Steps Up Pressure on Iran, Aftereffects Worry Allies

Washington Post Staff Writer
Thursday, August 16, 2007; Page A09

America’s allies are increasingly concerned about the Bush administration’s plans to unilaterally escalate pressure on Iran, fearing that an evolving strategy may also set in motion a process that could lead to military action if Iran does not back down, according to diplomats and officials of foreign countries

U.S. specialists on Iran also warned about the unintended consequences of designating a state’s military force a terrorist group 
 

Posted in Organizations | Comments Off on As U.S. Steps Up Pressure on Iran, Aftereffects Worry Allies